JEŽÍŠ, APOŠTOLOVÉ
A NÁSLEDOVNíCI

SBĚRATELSKé STŘíBRNé PLAKETY

    I v naší generaci, tak jako v předešlých někteří lidé pochybují o tom, že Ježíš Kristus byl vzkříšen. Avšak Ježíš se po vzkříšení při mnoha příležitostech ukázal apoštolům a dokázal, že žije.

    Podívejte se, jak vzkříšení proměnilo životy jeho učedníků apoštolů, těch kteří tvoří Nový Jeruzalém. Po Ježíšově smrti se rozprchli. Přišli o své ideály a báli se o svůj život. Po setkání se vzkříšeným Kristem byli najednou nebojácní a dali v sázku vše při zvěstování Evangelia o Ježíši po celém světě.

    Čelili vězením, bitím, odmítání a mučednické smrti, nikdy se však nezpronevěřili svému poslání. Tito lidé by neriskovali životy pro něco, o čem by věděli, že je to podvrh. Věděli, že Ježíš byl vzkříšen z mrtvých, a raná církev byla zapálena jejich nadšením a touhou vyprávět o tom ostatním.

Pavel Alois Porochnavec
Farář v Lysé nad Labem

Ježíš

Ježíš

  2 490 Kč

Podle víry křesťanů je ztělesněním samotného Boha – Hospodina. Přišel na svět v nejzranitelnější podobě, jako dítě, které se narodilo v chlévě na slámě. Za svoje veřejné činy byl mučen a popraven římskou okupační mocí na žádost židovské velerady.

Zjistit více >

panna marie

panna marie

  2 490 Kč

Podle křesťanské víry a podle Bible porodila Ježíše a vychovala ho spolu se svým snoubencem, sv. Josefem. Byla přítomná při mnoha Ježíšových veřejných vystoupeních, jako jedna z mála stála pod křížem při jeho smrti. Dodnes se těší velké úctě, zvláště v katolické církvi.

Zjistit více >

sv. Ondřej

sv. Ondřej

  2 490 Kč

Apoštol, kterého Ježíš povolal od rybolovu. Před Ježíšovým veřejným působením byl rovněž učedníkem Jana Křtitele. Šířil Evangelium hlavně na východě – v Řecku a v okolí Černého moře. Byl ukřižování na kříži ve tvaru X.

Zjistit více >

sv. Petr

sv. Petr

  2 490 Kč

Apoštol, který měl za Ježíšova života jisté výsadní postavení ve sboru apoštolů a po Ježíšově smrti se stal prvním římským biskupem (papežem). Byl rovněž ukřižován, ale hlavou dolů. Nad jeho domnělým hrobem dnes stojí vatikánská bazilika sv. Petra.

Zjistit více >
 

sv. Jakub st.

sv. Jakub st.

  2 490 Kč

Apoštol, který byl do apoštolského sboru povolán se svým bratrem Janem. S ním byl přítomen nejvýznamnějším událostem – vzkříšení dcery Jairovy, Proměnění na hoře Tábor nebo událostem v Getsemanské zahradě. Část jeho ostatků se dnes nachází v Santiago de Compostella.

Zjistit více >

sv. Jan

sv. Jan

  2 490 Kč

Apoštol, kterého „Ježíš nejvíce miloval“. Byl přítomný nejzásadnějším událostem při Ježíšově působení. Je autorem jednoho Evangelia, tří listů a knihy Zjevení. Jako jediný apoštol zemřel přirozenou smrtí.

Zjistit více >

sv. Filip

sv. Filip

  2 490 Kč

Apoštol, který byl povolán od lovení ryb. Byl přítomný při zázračném rozmnožení ryb a chlebů. Po Ježíšově Nanebevstoupení hlásal Evangelium v Řecku. Nejčastěji bývá zobrazován právě s chleby a rybami.

Zjistit více >

sv. Bartoloměj

sv. Bartoloměj

  2 490 Kč

Apoštol, kterého Ježíš oslovil, když zrovna odpočíval pod fíkovníkem. V rámci evangelizační činnosti se dostal až do Mezopotámie a Indie. Nejčastěji je zobrazován s kůží. Podle legendy byl totiž mučen a stažen z kůže.

Zjistit více >
 

sv. Tomáš

sv. Tomáš

  2 490 Kč

Apoštol, který se nejvíce proslavil potřebou důkazu Ježíšova zmrtvýchvstání. Zřejmě pocházel z chudé rodiny a živil se jako stavitel. Když si mohl sáhnout do ran zjeveného Krista, uvěřil , že vstal z mrtvých. Ze všech apoštolů působil v nejvzdálenějších krajích – v Indii a Persii.

Zjistit více >

sv. Matouš

sv. Matouš

  2 490 Kč

Původním povoláním celník, kterého Ježíš povolal do sboru apoštolů přímo z celnice. Jeho původní zaměstnání bylo trnem v oku mnohým židovským učitelům Zákona. Matouš je dokonce autorem jednoho Evangelia. Je také patronem lidí bojujícím proti alkoholismu.

Zjistit více >

sv. Šimon

sv. Šimon

  2 490 Kč

Apoštol, který původně patřil k nábožensko-nacionalistickému hnutí Zelótů, kteří chtěli svrhnout cizí nadvládu římských okupantů. Po sv. Jakubovi mladším byl druhým biskupem v Jeruzalémě. Zemřel mučednickou smrtí nejspíš v Persii.

Zjistit více >

Jidáš

Jidáš

  2 490 Kč

Apoštol, který nakonec Ježíše zradil. Ve sboru apoštolů měl na starosti finance, které, jak vyprávějí Evangelia, spravoval nepoctivě. Nakonec Ježíše zradil za 30 stříbrných. Po tomto činu se v něm hnulo svědomí a peníze odnesl židovské veleradě nazpátek. Pod tíhou svědomí se nakonec oběsil.

Zjistit více >
 

sv. Jakub ml.

sv. Jakub ml.

  2 490 Kč

Apoštol, který byl podle sdělení Evangelia Ježíšovým bratrancem. Po seslání Ducha Svatého se stal prvním biskupem v Jeruzalémě. Zemřel po vyznání víry v Ježíše Krista a byl ukamenován farizeji.

Zjistit více >

sv. Tadeáš

sv. Tadeáš

  2 490 Kč

Apoštol, bratr Jakuba mladšího. V Novém zákoně je zmiňován, když promlouvá s Ježíšem o poznání Boha. Podle tradice hlásal Evangelium společně se Šimonem Kananejským v Persii, kde zahynul mučednickou smrtí.

Zjistit více >

sv. Matěj

sv. Matěj

  2 490 Kč

Apoštol, který byl vybrán do sboru apoštolů až po Jidášově zradě a sebevraždě. Patřil k širšímu okruhu Ježíšových učedníků. Po Ježíšově nanebevstoupení byl ve shromáždění apoštolů vybrán do jejich sboru losem. Šířil Evangelium v Malé Asii a severní Africe.

Zjistit více >

sv. Pavel

sv. Pavel

  2 490 Kč

Tzv. „apoštol národů“. Nepatřil do původního sboru apoštolů, naopak byl tvrdým židovským odpůrcem prvních křesťanů. Evangelium začal šířit až po zážitku ukamenování sv. Štěpána a Kristova zjevení na cestě do Damašku.

Zjistit více >
 

Unikátní stříbrné šperky s duchovním přesahem

To mě zajímá

děkujeme za váš dotaz

Zpráva byla úspěšně odeslána. Brzy Vás budeme kontaktovat.

Zpět na stránku